เปิดโลกลงทุนกับกองทุนบัวหลวง (เชียงใหม่) : 27 กุมภาพันธ์ 2562