Awesome กับโอกาสที่กว้างกว่า

B-INCOME ของกองทุนบัวหลวง กระจายลงทุนในทุกแหล่งรายได้

ถ้าโลกนี้ลงทุนแล้วมีแต่ได้ คงมีคนรวยทั่วโลก เพราะทุกการหาเงินมีความไม่แน่นอน การกระจายลงทุนจึงเป็นทางเลือกหนึ่ง B-INCOME เน้นกระจายลงทุนในตราสารหนี้ หุ้น และหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน